Nằm ngủ trước bàn thờ có sao không?

Nằm ngủ trước bàn thờ có sao không?