Thờ Quan Công chung với Phật? Đúng hay Sai?

Thờ Quan Công chung với Phật? Đúng hay Sai?