Chiều dày lớp vữa cán nền bao nhiêu là hợp lý?

Chiều dày lớp vữa cán nền bao nhiêu là hợp lý?